Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

2022 оны 8 сарын ТГМ

ТГМ 2022 08 сар

2022 оны 3 улирлын санхүүгийн тайлан

Санүүгийн тайлан 3-р улирал

2022 оны төсвийн хуваарьт орсон өөрчлөлт 2022.10.10

Говьсүмбэр ТХ төсвийн хуваарь 10-10

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022.06 сар

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022,06 сар

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД