Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

2019 оны аудитын дүгнэлт

Аудитлагдсан тайлан 2019

2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийн Татварын хэлтсийн 2020 онд урсгал төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө.  

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД