2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

0
236

Говьсүмбэр аймгийн Татварын хэлтсийн 2020 онд урсгал төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө.