Үндэсний татварын албаны хэмжээнд хэрэглэж байгаа үнэт цаас, тооцоот баримт, маягтыг захиалах, хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, татварын мэдээллийн санд бүртгэх, тэдгээрт хяналт тавих журам

0
63