“Хуулийн зүйл заалтыг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлье” зөвөлгөөнийг зохион байгуулалаа.

0
43

Татварын хэлтэс, Прокурорын байгууллагын 2019 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу 2019.05.28-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын газар, Гаалийн салбар, Цэргийн штаб зэрэг байгууллагатай хамтран хуулийн байгууллагууд болон эрх бүхий албан тушаалтануудыг хамруулсан “Хуулийн зүйл заалтыг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлье” зөвөлгөөнийг зохион байгуулав.