Үндэсний мод тарих өдрөөр буюу 2019 оны 10 дугаар сарын 12-нд тус хэлтсийн хамт олон өөрийн хариуцсан мод бут тарьдаг талбайгаа цэвэрлэн, усалгаа арчилгааг хийж 7 ширхэг шар хуайс модыг шинээр нэмж тарилаа.

0
136