Хэлтсийн алба хаагчид ХАСХОМ-н тайланг ТЕГ-т хүргүүлэн ажиллалаа.

0
49

-Тус байгууллагын ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий албан хаагчид 2020 оны  мэдүүлгээ  хуулийн хугацаанд буюу 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны дотор ирүүлсэнийг хүлээн авч, холбогдох журмын дагуу баталгаажуулан,  2021 оны 01 дүгээр сарын 22-нд ТЕГ-т хүргүүлсэн ба  , 2020 оны хэлтсийн ХАСХОМ-ын тайланг “Авилгын эсрэг хууль”,”Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-иудын дагуу 1-4 дүгээр хавсралтаар тус тус гарган, хэлтсийн даргаар баталгаажуулан,   2021 оны 02 дугээр сарын 18-ны өдөр буюу хугацаанд нь ТЕГазрын ТЗУГазарт хүргүүлэн ажиллалаа.

-Мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс татгалзсан болон, хугацаа хожимдуулсан албан хаагч байхгүй.

Total Page Visits: 56 - Today Page Visits: 1