Албан хаагчдыг сургалтад хамрууллаа

0
104

Тус байгууллагын  Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө, Сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд хийхээр тусгагдсан арга хэмжээний биелэлтийг ханган ажиллах хүрээнд , байгууллагын албан хаагчдад “Төрийн албаны болон, үйлчилгээний албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм”, “Авилгын эсрэг хууль”, “Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, батлах,ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-аар Захиргаа хуулийн тасгийн дарга ТУАБ С.Алтанцэцэг, Татварын хяналт шалгалтын тасгийн ТУБ Э.Шинэжавхлан нар 2021.02.04-ны өдөр зохион байгуулан явуулсанд албан хаагч нар 100% хамрагдлаа.

Total Page Visits: 110 - Today Page Visits: 1