Орон сууцны болон сургалтын төлбөрийн буцаан олголт эдлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт

0
149

ХХОАТ-ын тухай хуулийн дагуу татварын буцаан олголт авах иргэдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг төрөл тус бүрээр нь оруулалаа.