Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго бол Татварын хууль тогтоомжийн дагуу татвар ногдуулж, хурааж, Татварын ерөнхий газраас батлагдсан үйл ажиллагаа гүйцэтгэлийн стандартын түвшинг биелүүлэх замаар нийтийн хэрэгцээг хангахад оршино.

Алсын хараа

Говьсүмбэр аймгийн Татварын хэлтэс нь мэргэшсэн, чадварлаг албан хаагчидтай, шударга, ил тод, нээлттэй, шуурхай үйлчилгээнд чиглэсэн Татварын хэлтэс болж хөгжих, татварыг хууль тогтоомжийн дагуу улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлэх.