2019 оны Хэлтсийн даргын 1,2,3-р улиралын А тушаалууд